Tikslai ir uždaviniai

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos tikslai ir uždaviniai

2021 m.

1 tikslas – organizuoti kokybišką, šiuolaikišką, praktine veikla  grįstą ugdymą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą ir asmenybės ūgtį.
  2. Tobulinti pamokos vadybą, taikant inovatyvias technologijas, ugdant mokinių kūrybiškumą ir mokėjimo mokytis kompetenciją.

 

2 tikslas – stiprinti bendruomenės narių pilietines ir socialines kompetencijas.

Uždaviniai:

  1. Plėtoti prasmingas pilietinio ugdymo veiklas su socialiniais partneriais.
  2. Kurti gerą socialinę ir emocinę atmosferą, bendrumo jausmą gimnazijoje.